مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی (CERT & CSIRT)

10 weeks
All levels
0 lesson
0 quiz
0 student
برنامه درسی خالی است
Main Content